Disclaimer

1. Algemeen
Lees deze informatie met zorg voordat u verder gaat.De inhoud van de websites van Karakter
Invest is samengesteld door Karakter Invest BVBA (hierna ook te noemen
“Karakter Invest”) gevestigd te Wielewaallaan 13, 1850 Grimbergen. Karakter Invest BVBA (Handelsregister nr. 866
285 521) is geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (www.fsma.be) te Brussel.
2. Juridische beperkingen
De informatie op de website is niet bedoeld voor bezoekers uit landen waar het aanbieden van (voor die bezoekers
buitenlandse) financiële diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van Karakter Invest niet verkrijgbaar zijn, zoals
voor Amerikaanse burgers en ingezetenen. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.De op/via de website
verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig
persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Karakter
Invest, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in opgegeven
instrumenten door Karakter Invest kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de
informatie uit een definitief prospectus en een financiële bijsluiter (indien en voorzover vereist) alsmede andere
informatie zoals (half)jaarresultaten van het betreffende instrument/product en na raadpleging van een professioneel
beleggingsadviseur.
3. Gebruik van de website van Karakter Invest
Karakter Invest beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd
opbetrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en
volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en
berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan
verandering onderhevig.
4. Beleggingsresultaten
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5. Informatie van derden
Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. Karakter Invest aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van
dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van
informatie op websites van derden is door Karakter Invest niet geverifieerd.
6. Beperking van aansprakelijkheid
Karakter Invest en andere verstrekkers van informatie aan de website van Karakter Invest aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud van de website of de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. Deze informatie
kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.Verder is Karakter Invest niet aansprakelijk en biedt
geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website, en voor de gevolgen van het niet
kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of
verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een service van Karakter Invest. Karakter Invest is evenmin
aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website zouden kunnen
ontstaan.
7. Intellectuele eigendom
Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing
zijn op de inhoud van de Website behoren toe aan en zijn verkregen door Karakter Invest. Deze rechten zullen niet
overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.
8. Privacy
Karakter Invest garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens. Zonder uw goedkeuring zullen uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld aan
derde partijen.
9. Toepasselijk recht
Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties
vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Scroll to top